bikash;khadge;khadgi;bikashkhadge;nepal;patan;lalitpur;photographer;bikashyakipa;ya;kipa;byk;yala;nepa;patko;patkodon chhat;mithila;region;festival;worship;